Tin tức


ỨNG DỤNG SEX PHEROMONE QUẢN LÝ SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI (Citripestis sagittiferella)


Hướng nghiên cứu ứng dụng sinh học trong phòng trừ đang được quan tâm; trong đó, việc ứng dụng pheromone giới tính tỏ ra rất tiềm năng trong việc phòng trừ sâu đục trái bưởi, Citripestis sagittiferella.